lunes, 6 de septiembre de 2010

55 Semana Internacional de Cine de Valladolid (23-30 octubre 2010)

CUIDADORES ¡¡ha sido seleccionado a concurso  en la sección «Tiempo de Historia» de la 55 Semana Internacional de Cine de Valladolid!!

NOTA DEL DIRECTOR / DIRECTOR'S NOTE / EGILEAREN OHARRA (OSKAR TEJEDOR)

Esta aventura compartida nace de la propia experiencia familiar y de la observación de otras familias en la misma situación. Siendo consciente del desestabilizador proceso emocional que sufrió mi familia a lo largo de los años, me interesaba reflejar los aspectos íntimos comunes de los cuidadores y las consecuencias de cuidar a un enfermo con una demencia degenerativa. Mi objetivo ha sido siempre el de transformar la angustia y frustración del cuidador en algo positivo y esperanzador.
Afortunadamente, en este arduo proceso de gestación, he contado con personas extraordinarias, nuestros protagonistas, que me han abierto humildemente las puertas de su corazón permitiéndome observar sus vidas a lo largo del tiempo.
A través de este proyecto, pretendo descubrir a personas anónimas que simplemente hacen de espejo de nuestros propios miedos y dudas. Cada personaje nos invita a reflexionar y a tener una nueva percepción de la vida.
El éxito de este trabajo radica en la humanidad y en el halo de esperanza que desprenden sus personajes. Este trabajo es simplemente el eco de sus voces.

This joint venture came about from my own family experience and from observing other families in the same situation. Mindful of the destabilising emotional process my family went through over the years, I was keen to reflect the personal aspects the carers had in common and the consequences of caring for a patient with degenerative dementia. My aim has always been to transform the carer’s anguish and frustrations into something positive and hopeful.
During this long process, I have been fortunate to work with our protagonists, an extraordinary group of people who have humbly opened up their hearts and allowed me to observe their lives over a period of time.
Through this project, I have tried to learn more about these ordinary people who simply act as a mirror for our own fears and doubts. Each character inspires us to reflect and develop a new perspective on life.
The success of this film is the fruit of the humanity and hope conveyed by its characters. It is simply the echo of their voices.

Abentura honen abiapuntua nire familian bizi izandako esperientzia eta egoera berean bizi diren beste hainbat familien bizipenak dira. Urteetan zehar nire familiak nozitu zuen emozio-prozesu ezegonkorraz jabetuta, zaintzaileen ezaugarri diren arlo intimoak islatu nahi nituen, bai eta endekatze-dementzia bat duen senitarteko bat zaintzeak dituen ondorioak ere. Nire helburua beti izan da zaintzailearen itomena eta frustrazioa zerbait positibo eta itxaropentsuan bihurtzea.
Zorionez, ernatze neketsu honetan pertsona zoragarriak izan ditut bidaia-lagun, beren bihotzeko ateak apal-apal ireki eta, deboran zehar, euren bizitza ikusteko aukera eskaini didaten protagonistak.
Proiektu honen bidez gure beldurren eta zalantzen ispilu diren pertsona anonimoak ezagutarazi nahi nituzke. Horietako bakoitzak hausnarketa egiteko eta bizitza ulertzeko modu berri bat izateko gonbita egiten digu.
Lan honen arrakasta pertsonaiek duten gizatasunean eta itxaropen printzan oinarritzen da. Lan hau ahots horien oihartzuna baino ez da.

LOS PROTAGONISTAS / THE MAIN CHARACTERS / PROTAGONISTAK

Txus se enfrenta al duelo de la ausencia. Alicia se aferra a su conciencia y se olvida de ella misma. Naiara trata de equilibrar su vida personal en un mar de dificultades. Carlos añora el pasado y no asume el presente. Manuel ha aprendido a esperar disfrutando del camino. Ana, se revela y escupe su rabia. Maribel, intenta equilibrarse en la turbulenta montaña rusa de la vida. El amor les une y la ausencia les destruye.
Todos ellos tienen un punto de encuentro, las reuniones de grupo donde se sienten protegidos, formando ya parte de una gran familia de supervivientes.

Txus has to face the pain of absence. Alicia holds on to her conscience and puts her own life to one side. Naira tries to balance the different areas of her personal life in the midst of a sea of difficulties. Carlos yearns for the past and does not face up to the present. Manuel has learned to find hope while enjoying his path through life. Ana, beside herself with anger, expresses how she is feeling. Maribel tries to cling on to the rollercoaster ride of life. They are united by love, and destroyed by absence.
They all have something in common: the group meetings where they feel protected as part of a wider family of survivors.

Txusek absentziaren doluari aurre egin behar dio. Alicia, kontzientzia aitzakia hartuta, bere buruaz ahaztu da. Naiarak nahikoa lan du oztopoz beteriko itsaso zabalean bere bizitza pertsonalaren oreka aurkitzen. Carlos atzera begira bizi da, orainaldia onartu gabe. Manuelek zain egoten ikasi du bideaz disfrutatzen duen bitartean. Anak bere patuari kontra eginez gordeta duen amorrua kanporatzen du. Maribelen helburua bere bizitza bihurtu den errusiar mendi horretan oreka aurkitzea da. Maitasunak batzen ditu eta absentziak hondatzen.

domingo, 5 de septiembre de 2010

LOS CUIDADORES

Alicia

Desesperación / Etsipena / Desperation
“Yo ahora me río de todas estas anécdotas que me han sucedido a lo largo de todo este largo proceso, pero cuando te pasa, es horrible, no sabes cómo reaccionar, te quieres morir. Dios mío, ¿por qué me tiene que pasar a mi?”
“Prozesu luze honetan bizi izan ditudan bitxikeria guztiez barre egiten dut orain, baina hasieran, gertatzen zaizkizunean, ez dakizu nola jokatu, hiltzea nahi duzu. Jainko maitea, zergatik tokatu zait hau niri”?
“Now I laugh at all the little things that have happened to me during this long process, but when it happens to you it’s just awful, you don’t know how to react – you just want to die. God, why did this have to happen to me?”

(Alicia aged 30)

Carlos

Paciencia / Pazientzia / Patience
“Cuando vamos a la calle empiezan las preguntas: … ¿y a dónde vamos, Carlos? A los cinco minutos me vuelve hacer la misma pregunta.. ¿y a dónde vamos? Y así todo el día... y de ahí no la puedes sacar.”
“Kalera irteten garenean hasten dira galderak: … eta nora goaz, Carlos? Handik bost minutura berriz galdera bera… eta nora goaz? Eta horrela egun osoa… ezin hortik atera”.
“’When are we going outside?’... and the questions start. ‘Where are we going, Carlos?’ Then five minutes later, she asks me the same thing, ‘Where are we going?’ And it’s like that all day... and you can’t do anything about it”.

(Carlos aged 82)


Ana

Renuncia / Uko egitea / Resignation
“A mi marido lo quiero muchísimo pero la conversación que tengo ya con él se ha acabado. Nuestra conversación se limita a cuatro palabras, “si”, “no”, “no sé”… ¡Mi proyecto de vida se ha ido al garete!”
“Nire senarra ikaragarri maite dut baina amaitu dira berarekin nituen solasaldiak. Gure elkarrizketak lau hitzetara mugatzen dira, bai, ez, ez dakit… Nire bizitza-proiektua pikutara joan da!”
“I love my husband so much, but we can’t hold a conversation anymore. It’s been reduced to a few words: ‘yes, no, I don’t know’... The plans I had for our life have gone down the drain!”

(Ana aged 50)Naiara

Vida / Bizitza / Life
“Yo a mi madre la quiero mucho y no la voy a dejar, pero soy muy joven y tengo que vivir mi vida, luego necesito equilibrar el sentimiento de amor que tengo hacia mi madre, porque si no lo hago, voy a estar frustada."
“Nik ama asko maite dut eta ez dut utziko, baina oso gaztea naiz eta nire bizitza bizi behar dut; amarekiko dudan maitasun sentimendua orekatu egin behar dut, bestela frustratuta egongo naiz.”
“I love my mother and I’m not going to leave her, but I’m very young and I have to live my life; but I need to balance that with my love for her, because if I don’t I’ll feel frustrated.”

(Naiara aged 30)


Txus

Amor / Maitasuna / Love
“Gracias a esta enfermedad he aprendido a querer a esa madre que pensaba que no existía y ese ha sido el camino que he hecho en estos 8 años, aprender a quererla.”
“Gaixotasun honi esker existitzen ez zela pentsatzen nuen ama hori maitatzen ikasi dut. Horixe izan da 8 urte hauetan jorratu dudan bidea, bera maitatzen ikastea.”
“The illness taught me to love the mother I never thought I had, and that has been my path for the last 8 years: learning to love her.”

(Txus aged 50)


Maribel

Soledad / Bakardadea / Loneliness
“Lo peor son las noches. Te encuentras al lado de la persona con la que has compartido tu vida pero sabes que ya no está. Es como si estuvieras en una casa vacía. Eso no se puede explicar con palabras…”
“Okerrena gauak dira, zure bizitza osoa konpartitu duzun pertsona duzu ondoan, baina badakizu jada ez dagoela. Hutsik dagoen etxe batean bizitzea bezalakoa da. Ezin da hitzekin azaldu…”
“It’s worst at night, when you’re lying next to the person you’ve shared your whole life with but you know they’ve gone. It’s like living in an empty house. You can’t put that feeling into words...”

(Maribel aged 62)

Manuel

Culpabilidad / Erruduntasuna / Guilt
“He hecho lo máximo que podia hacer por mi mujer, pero a veces me pregunto si he hecho lo suficiente por ella."
“Nire emazteaz egin nezakeen guztia egin dut baina, halere, batzuetan, ea nahikoa egin ote dudan galdetzen diot nire buruari.”
“I’ve done everything I could for my wife, but sometimes I ask myself if I’ve done enough for her.”

(Manuel aged 78)

Karmele con su padre

Miguel

Mari Carmen
Los Cuidadores con Arantxa